geavanceerd zoeken
geavanceerd zoeken

€ 0 naar € 0

we hebben gevonden 0 uitslagen
Uw zoekresultaten

Privacy Statement

Accord Vastgoed Management (hierna te noemen Accord Vastgoed) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord Vastgoed altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Accord Vastgoed. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Wat is Accord Vastgoed?

Accord Vastgoed beheert uw vastgoed en adviseert u kort, bondig en helder over de mogelijke stappen en strategie van uw investering. Hierdoor kunt u tijdig anticiperen op ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen voor de waarde van uw bezit. Om ervoor te zorgen dat uw vastgoed optimaal blijft renderen is een proactieve benadering van groot belang. Zeker in deze economische tijden is een goed contact met de huurders en de markten waarin zij zich bewegen van groot belang. De kansen proactief signaleren en op hun waarde kunnen beoordelen, noemen wij vastgoedmanagement. Het overstijgt het traditionele beheer en zal niet alleen het rendement zelf, maar ook de kwaliteit van het rendement verhogen.

2. Welke informatie wordt door Accord Vastgoed verzameld en verwerkt?

Geïnteresseerden

Om informatie te verkrijgen of in contact te komen met Accord Vastgoed moet men de hieronder genoemde gegevens invullen:

 • Rechtsvorm                          bedrijf/particulier
 • Naam/bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Uw vraag of opmerking

Content

Accord Vastgoed slaat alle Content die er via Accord Vastgoed ter beschikking wordt gesteld op en bewaart/verwerkt deze. De Content die openbaar is gepubliceerd, kan ook door andere Gebruikers gebruikt worden. Op jouw eerste verzoek zal Accord Vastgoed deze Content anonimiseren of verwijderen.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Accord Vastgoed optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Accord Vastgoed bepaalde informatie nodig. Accord Vastgoed verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Accord Vastgoed. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, het Account nummer en de pagina’s die je op de Website bezoekt.

Voor zover Accord Vastgoed deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Accord Vastgoed ze?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt Accord Vastgoed cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Hier kunt u onze Cookie Policy lezen: Cookie Statement

4. Voor welke doeleinden zal Accord Vastgoed informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

Vastgoed zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;
 • Om contact met je op te nemen naar aanleiding van interesse in één van de te verhuren panden;
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Accord Vastgoed;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

Accord Vastgoed wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Accord Vastgoed dat daarom aan jou laten weten. Ook kan Accord Vastgoed je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht je geen e-mailberichten van Accord Vastgoed willen ontvangen, dan kun je je afmelden via info@accordvastgoed.nl. Een mogelijkheid  je af te melden is tevens in elke e-mail die door Accord Vastgoed aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Accord Vastgoed gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Accord Vastgoed. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geenpersoons-gegevens).

Daarnaast houdt Accord Vastgoed bezoekgegevens bij om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de Website te meten. Hierdoor kan de inrichting van de Website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Accord Vastgoed jouw persoons-gegevens niet aan derden partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Accord Vastgoed kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan Accord Vastgoed jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van Accord Vastgoed verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Accord Vastgoed heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit Privacy Statement van Accord Vastgoed heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Accord Vastgoed accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt Accord Vastgoed jouw persoonlijke informatie?

Accord Vastgoed zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt de (persoons-)gegevens die je hebt verstrekt bij het aanmaken van een Account altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw Account.

Als je alle gegevens wilt zien die Accord Vastgoed over je heeft vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@accordvastgoed.nl zal binnen vier (4) weken reageren op jouw inzage verzoek. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van jouw inzage verzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Accord Vastgoed. Je kunt verzoeken dat Accord Vastgoed jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Accord Vastgoed zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Indien Accord Vastgoed je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons-)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Accord Vastgoed gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voor zover nodig, mee in dat jouw (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht Accord Vastgoed hier op enig moment toe overgaan, dan zal je hierover eerst worden geïnformeerd.

8. Mogen minderjarigen gebruik maken van Accord Vastgoed?

Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat in contact komt/je registreert met Accord Vastgoed. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om in contact te komen/je te registreren bij Accord Vastgoed.

9. Kan dit Privacy Statement wordengewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

10. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@Accordvastgoed.nl.

Vergelijk aanbiedingen